bán hàng đa cấp

Bán Hàng Đa Cấp và những điều chưa biết

Đôi khi người ta vào đa cấp với mục đích khác. Ví dụ Obama tham gia công ty đa cấp => có thêm 1 loạt